נכסי הבסיס

קרנות הקצה בפורטפוליו מתמחות ברכישה, ייזום, בניה, השבחה וניהול נדל”ן במגוון סגמנטים לרבות נכסי מגורים, מסחר, לוגיסטיקה, תעשיה ומלונאות.

תחומי הפעילות של הקרן

נדל”ן מניב– קרנות בעלות תיק נכסים קיים, יציב ומניב הכנסות קבועות משכירות כבר מיום ההשקעה הראשון, התורמות ליצירת תזרים המזומנים השוטף בקרן.
חלק מקרנות אלה מתמחות באסטרטגיית Value Add, הפועלות לטובת שיפור נכס קיים ודרישת דמי שכירות גבוהים יותר.
נדל”ן יזמי– קרנות העוסקות בייזום ובהקמת נכסים בשלבים התחלתיים. העסקאות בקרנות מאופיינות ברמת סיכון גבוה יותר ולא צפויות להניב הכנסה שוטפת במהלך הפרויקטים אך צפויות לייצר הזדמנויות לרווחי הון משמעותיים בסיומם.

ההזדמנות

שוק הנדל”ן הגלובלי נהנה בשנים האחרונות מגל מתמשך של עליות מחירים, בעקבות מלאי דירות המצוי בשפל היסטורי וסביבת הריבית האפסית במדינות רבות אשר מגבירה את הביקוש לנדל”ן.

מגפת הקורונה גרמה להאצה טכנולוגית אשר הגבירה את הביקוש בסגמנטים מסוימים על חשבון אחרים, לרבות חוות שרתים, מתקני אחסון, לוגיסטיקה ועוד.

בנוסף, סגמנטים אחרים כמו ענף המלונאות החלו להראות לאחרונה התאוששות הדרגתית אך לא מוחלטת ומציגים לא מעט הזדמנויות רכישה מעניינות.

יתרונות הקרן

נדל"ן במחיר נגיש

קרנות אלה מאפשרות למשקיעים ליהנות מהניסיון הרב של מנהלי נדל"ן וותיקים, בהיקף כספי נמוך ביחס להשקעה ישירה בנדל"ן.

פיזור רחב

תיק ההשקעות של הקרן צפוי לייצר למשקיעיה מגוון הזדמנויות לפיזור סוגי הנכסים בתיק לסגמנטים שונים שאינם מתואמים לביצועי שוק ההון ומייצרים מקור תזרימי קבוע ובלתי תלוי בגורמים חיצוניים.

אנשי מפתח

הקרן מאתרת ומשקיעה יחד עם שותפים מקומיים מקצועיים, ותיקים ואיכותיים המנהלים את הפרויקטים.

הזדמנויות ייחודיות

הקרן מאפשרת להיחשף לקרנות נדל"ן לא סחירות שאינן נגישות, לרוב, למשקיעים שאינם מוסדיים. השקעות הון בשלבים שונים של פרויקטים נדל"ניים ברחבי העולם מקטינות את סטיית התקן האופיינית להשקעה בסגמנט זה.

מבנה הקרן

התאגדות

שותפות מוגבלת ישראלית

השותף הכללי

שותפויות וקרנות אלטרנטיביות מבית אימפקט, ש״מ

מטבע

$ USD

אדמיניסטרטור

יועץ משפטי

וינוגרד ושות’

רו״ח מבקר

תנאי הקרן

מינימום השקעה

$300,000

דמי ניהול

% 1.2 + מע״מ לשנה

דמי הצלחה

15%, לאחר משוכה מינימאלית של 7% לשנה עם מנגנון Catch-up מלא

תשואת יעד

12-14% לשנה

תקופת השקעה מינימלית

3.5 שנים מתום הקריאה האחרונה לכסף

פדיון

רבעוני, בהתראה של 90 יום, כפוף לנזילות

דיסקליימר

מסמך זה נועד למתן אינפורמציה ראשונית וחלקית בדבר אפשרות השקעה בקרן Impact Real Estate FOF (להלן: ״הקרן״). מסמך זה מיועד למשקיעים מסווגים בהתאם לקריטריונים המפורטים בתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך, תשכ״ח – 1968 ולכל היותר ל-35 ניצעים שאינם משקיעים מסווגים כאמור וזאת במהלך תקופה של 12 חודשים רצופים ואין להעבירו שלא בהתאם למגבלות אלה.

כמו כן, האמור במסמך זה אינו מהווה מתן ״ייעוץ״ להשקעה בקרן כהגדרת מונח זה בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ״ה-1995 ו/או ייעוץ משפטי, פיננסי, מיסויי, כלכלי או אחר להשקעה בקרן.

מסמך זה מיועד למשקיעים מתוחכמים, מקצועיים ובעלי ניסיון כדי לתת להם כלים להערכת אפשרות השקעה בקרן או הצורך בקבלת ייעוץ מקצועי בקשר להשקעה בקרן.

ההשקעה בקרן כרוכה מטבעה בסיכונים, לרבות סיכונים הנובעים מאופיין, תנאיהן ואופן ניהולן של ההשקעות שיבוצעו על ידי הקרן, וכן סיכונים שאינם בשליטת הקרן ו/או מנהליה ו/או מי מטעמה (להלן: ״הקרן ונציגיה״) כגון סיכונים הנובעים משינויים מקרו-כלכליים. כל השקעה בקרן תתבצע בהתאם לאמור במסמכים המשפטיים הסופיים של הקרן והתנאים המפורטים בהם בלבד, לאחר שהמשקיע קיבל לידיו, בדק באמצעיו הוא ובאופן אישי ו/או עם יועציו וללא כל הסתמכות על האמור במסמך זה או על הקרן ונציגיה וחתם על כל המסמכים המשפטיים הרלוונטיים.

מסמך זה כולל תחזיות, הערכות ומידע אחר צופה פני עתיד שמידת התממשותם אינה ודאית ואינה בשליטת הקרן ונציגיה. העובדות והנתונים המפורטים במסמך זה הינם כפי שידוע (as is) במועד הכנת המסמך, ללא כל ודאות או מתן התחייבות לדיוקם, או לכך שהציפיות וההערכות המתוארות במסמך זה אכן יתממשו, ותוצאות ציפיות והערכות אלו עשויות להיות שונות באופן מהותי מהתוצאות המתוארות במסמך זה. הקרן ונציגיה אינם לוקחים על עצמם כל אחריות שהיא לכל הפסד ישיר או עקיף הנובע משימוש במסמך זה.

מסמך זה הינו רכושה וקניינה הבלעדי והמוחלט של הקרן, ומיועד אך ורק לעיונם של המשקיעים הפוטנציאליים להם נמסר. מקבל מסמך זה מתחייב לא להעתיקו, להפיצו או להעבירו, חלקו או כולו, לרבות גילוי לאחר של חלק או כל המידע הכלול בו, בשום אמצעי, ללא אישור מפורש מראש ובכתב מאת מנהלי הקרן.

IMPACT Private Equity FOF (בהקמה)

פרטים נוספים