IMPACT הינה משפחה של קרנות מאגדות חדשניות,

הבאות כל אחת בתורה, להעניק חשיפה גלובאלית ומפוזרת לפלח ייעודי בתוך הקצאת הנכסים הכוללת של תיק ההשקעות המשפחתי

המשך

קרנות IMPACT מביאות עמן יתרונות מהותיים אל מול כל אלטרנטיבה, הן בהיבטי הסיכון והן בהיבטי הביצועים:

פיזור סיכוני ההשקעה

על ידי השקעה במנהלים שונים, תחומי פעילות שונים וגיאוגרפיות שונות.

ניהול דינמי

המאפשר הסטת כספים למנהלים מצליחים וטיוב תוצאות ההשקעה עם גידול הקרן.

ניצול הזדמנויות

אפשרות להשקיע לצד המנהלים הטובים בעולם תחת מכשיר השקעה אחד, עם רף כניסה נמוך יחסית למקובל בתחום.

יתרונות לגודל

רתימת גודלה של קבוצה פיננסית, המנהלת נכסים למשפחות אמידות בהיקף העולה על 10 מיליארד ₪, לטובת השגת תנאי השקעה מיטביים עבור לקוח הקצה.

קרנות פתוחות

מכשיר השקעה בארכיטקטורה פתוחה, המחלק את פירות ההשקעה בתדירות רבעונית ומשקיע מחדש את תקבולי הפדיון בהשקעות המשך, ללא תאריך תפוגה.

IMPACT Real Estate FOF

לפרטים נוספים

IMPACT Private Equity FOF (בהקמה)