נכסי הבסיס

קרנות חוב אלו, המשקיעות במגוון תחומים של הזדמנויות באשראי, מנצלות את הצורך באשראי חוץ בנקאי ובנזילות לטובת השגת ריביות גבוהות על תיק מפוזר המקטין את סיכוני ההשקעה.

ההזדמנות

שוק האשראי החוץ בנקאי מתפתח ומתרחב ברחבי העולם בשנים האחרונות ומייצר הזדמנויות להשגת מרווחים גבוהים תוך כדי קבלת בטוחות ופיזור רב במספר הלווים, המקטינים בתורם את סיכוני ההשקעה.

השפעת מגיפת ה – Covid 19 תורמת בתורה לצמצום היצע האשראי הבנקאי ומגדילה עוד יותר את מרווחי הריבית, כך שנותני אשראי לסוגיו המעניקים הלוואות חדשות, נהנים מהיפוך המגמה בשוק בדמות חיזוק בטוחות וקבלת מחיר גבוה יותר להיצע החוב.

תחומי הפעילות של הקרן

הקרן תשקיע בקרנות פתוחות וסגורות במגוון סגמנטים של חוב, לרבות חוב מגובה בבטוחות נדל”ן, חוב המגובה בתזרימי מזומנים, חוב צרכני פרטי, חוב למימון הון חוזר ועוד.

יתרונות הקרן

ניהול סיכונים

על ידי השקעה לצד מלווים שונים, בסגמנטים שונים וגיאוגרפיות שונות, כאשר חלקו הארי של החוב בו משקיעים מגובה בבטוחות.

ניצול הזדמנויות

בחירת מנהלי החוב הטובים בעולם והשקעה באמצעותם תחת מכשיר השקעה אחד.

תזרים שוטף

פירות ההשקעה הנובעים מתקבולי הריבית שיתקבלו מהקרנות השונות, יחולקו למשקיעים בתדירות רבעונית.

יציבות

השגת סטיית תקן נמוכה ככל האפשר ללא התפשרות על תשואת יעד העולה על השקעות מקבילות בשוק הסחיר.

מבנה הקרן

התאגדות

שותפות מוגבלת ישראלית

השותף הכללי

שותפויות וקרנות אלטרנטיביות מבית אימפקט, ש״מ

מטבע

$ USD

אדמיניסטרטור

יועץ משפטי

וינוגרד ושות’

רו״ח מבקר

תנאי הקרן

מינימום השקעה

$300,000

דמי ניהול

% 0.95 + מע״מ לשנה

דמי הצלחה

12%, לאחר משוכה מינימאלית של 5.5% לשנה עם מנגנון Catch-up מלא

תשואת יעד

7% לשנה

תקופת השקעה מינימלית

2.5 שנים מתום הקריאה האחרונה לכסף

פדיון

רבעוני, בהתראה של 90 יום, כפוף לנזילות

דיסקליימר

מסמך זה נועד למתן אינפורמציה ראשונית וחלקית בדבר אפשרות השקעה בקרן Impact Debt FoF (להלן: ״הקרן״). מסמך זה מיועד למשקיעים מסווגים בהתאם לקריטריונים המפורטים בתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך, תשכ״ח – 1968 ולכל היותר ל-35 ניצעים שאינם משקיעים מסווגים כאמור וזאת במהלך תקופה של 12 חודשים רצופים ואין להעבירו שלא בהתאם למגבלות אלה.

כמו כן, האמור במסמך זה אינו מהווה מתן ״ייעוץ״ להשקעה בקרן כהגדרת מונח זה בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ״ה-1995 ו/או ייעוץ משפטי, פיננסי, מיסויי, כלכלי או אחר להשקעה בקרן.

מסמך זה מיועד למשקיעים מתוחכמים, מקצועיים ובעלי ניסיון כדי לתת להם כלים להערכת אפשרות השקעה בקרן או הצורך בקבלת ייעוץ מקצועי בקשר להשקעה בקרן.

ההשקעה בקרן כרוכה מטבעה בסיכונים, לרבות סיכונים הנובעים מאופיין, תנאיהן ואופן ניהולן של ההשקעות שיבוצעו על ידי הקרן, וכן סיכונים שאינם בשליטת הקרן ו/או מנהליה ו/או מי מטעמה (להלן: ״הקרן ונציגיה״) כגון סיכונים הנובעים משינויים מקרו-כלכליים. כל השקעה בקרן תתבצע בהתאם לאמור במסמכים המשפטיים הסופיים של הקרן והתנאים המפורטים בהם בלבד, לאחר שהמשקיע קיבל לידיו, בדק באמצעיו הוא ובאופן אישי ו/או עם יועציו וללא כל הסתמכות על האמור במסמך זה או על הקרן ונציגיה וחתם על כל המסמכים המשפטיים הרלוונטיים.

מסמך זה כולל תחזיות, הערכות ומידע אחר צופה פני עתיד שמידת התממשותם אינה ודאית ואינה בשליטת הקרן ונציגיה. העובדות והנתונים המפורטים במסמך זה הינם כפי שידוע (as is) במועד הכנת המסמך, ללא כל ודאות או מתן התחייבות לדיוקם, או לכך שהציפיות וההערכות המתוארות במסמך זה אכן יתממשו, ותוצאות ציפיות והערכות אלו עשויות להיות שונות באופן מהותי מהתוצאות המתוארות במסמך זה. הקרן ונציגיה אינם לוקחים על עצמם כל אחריות שהיא לכל הפסד ישיר או עקיף הנובע משימוש במסמך זה.

מסמך זה הינו רכושה וקניינה הבלעדי והמוחלט של הקרן, ומיועד אך ורק לעיונם של המשקיעים הפוטנציאליים להם נמסר. מקבל מסמך זה מתחייב לא להעתיקו, להפיצו או להעבירו, חלקו או כולו, לרבות גילוי לאחר של חלק או כל המידע הכלול בו, בשום אמצעי, ללא אישור מפורש מראש ובכתב מאת מנהלי הקרן.

קרנות נוספות

IMPACT Real Estate FOF

פרטים נוספים

IMPACT Private Equity FOF (בהקמה)

פרטים נוספים