שוק האשראי הגלובלי

שוק האשראי החוץ בנקאי מתפתח ומתרחב ברחבי העולם בשנים האחרונות ומייצר הזדמנויות להשגת מרווחים גבוהים
תוך כדי קבלת בטוחות ופיזור רב במספר הלווים, המקטינים בתורם את סיכוני ההשקעה.
השפעת מגפת ה – 19 Covid תורמת בתורה לצמצום היצע האשראי הבנקאי ומגדילה עוד יותר את מרווחי הריבית, כך
שנותני אשראי לסוגיו המעניקים הלוואות חדשות, נהנים מהיפוך המגמה בשוק בדמות חיזוק בטוחות וקבלת מחיר גבוה
יותר להיצע החוב.

תחומי הפעילות של הקרן

הקרן תשקיע בקרנות פתוחות וסגורות במגוון סגמנטים של חוב, במדינות שונות ובגאוגרפיות מגוונות.

סכום השקעה מינימלי:

300,000$

דיסקליימר

מסמך זה נועד למתן אינפורמציה ראשונית וחלקית בדבר אפשרות השקעה בקרן Impact Debt FoF (להלן: ״הקרן״). מסמך זה מיועד למשקיעים מסווגים בהתאם לקריטריונים המפורטים בתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך, תשכ״ח – 1968 ולכל היותר ל-35 ניצעים שאינם משקיעים מסווגים כאמור וזאת במהלך תקופה של 12 חודשים רצופים ואין להעבירו שלא בהתאם למגבלות אלה.

כמו כן, האמור במסמך זה אינו מהווה מתן ״ייעוץ״ להשקעה בקרן כהגדרת מונח זה בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ״ה-1995 ו/או ייעוץ משפטי, פיננסי, מיסויי, כלכלי או אחר להשקעה בקרן.

מסמך זה מיועד למשקיעים מתוחכמים, מקצועיים ובעלי ניסיון כדי לתת להם כלים להערכת אפשרות השקעה בקרן או הצורך בקבלת ייעוץ מקצועי בקשר להשקעה בקרן.

ההשקעה בקרן כרוכה מטבעה בסיכונים, לרבות סיכונים הנובעים מאופיין, תנאיהן ואופן ניהולן של ההשקעות שיבוצעו על ידי הקרן, וכן סיכונים שאינם בשליטת הקרן ו/או מנהליה ו/או מי מטעמה (להלן: ״הקרן ונציגיה״) כגון סיכונים הנובעים משינויים מקרו-כלכליים. כל השקעה בקרן תתבצע בהתאם לאמור במסמכים המשפטיים הסופיים של הקרן והתנאים המפורטים בהם בלבד, לאחר שהמשקיע קיבל לידיו, בדק באמצעיו הוא ובאופן אישי ו/או עם יועציו וללא כל הסתמכות על האמור במסמך זה או על הקרן ונציגיה וחתם על כל המסמכים המשפטיים הרלוונטיים.

מסמך זה כולל תחזיות, הערכות ומידע אחר צופה פני עתיד שמידת התממשותם אינה ודאית ואינה בשליטת הקרן ונציגיה. העובדות והנתונים המפורטים במסמך זה הינם כפי שידוע (as is) במועד הכנת המסמך, ללא כל ודאות או מתן התחייבות לדיוקם, או לכך שהציפיות וההערכות המתוארות במסמך זה אכן יתממשו, ותוצאות ציפיות והערכות אלו עשויות להיות שונות באופן מהותי מהתוצאות המתוארות במסמך זה. הקרן ונציגיה אינם לוקחים על עצמם כל אחריות שהיא לכל הפסד ישיר או עקיף הנובע משימוש במסמך זה.

מסמך זה הינו רכושה וקניינה הבלעדי והמוחלט של הקרן, ומיועד אך ורק לעיונם של המשקיעים הפוטנציאליים להם נמסר. מקבל מסמך זה מתחייב לא להעתיקו, להפיצו או להעבירו, חלקו או כולו, לרבות גילוי לאחר של חלק או כל המידע הכלול בו, בשום אמצעי, ללא אישור מפורש מראש ובכתב מאת מנהלי הקרן.

קרנות נוספות

IMPACT Real Estate FOF

פרטים נוספים

IMPACT Private Equity FOF (בהקמה)